top of page

ทำความเข้าใจ Cambridge English คืออะไร ทำไมเด็กยุคใหม่ควรสอบ

Updated: Aug 7, 2023
การสอบ Cambridge English - ESOL ExamCambridge English Language Assessment เป็นส่วนหนึ่งของ University of Cambridge ที่ได้พัฒนาและจัดทำแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนทั่วโลก เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบสามารถนำไปวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)ทำความรู้จัก CEFR

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป โดยแบ่งเป็น 6 ระดับด้วยกัน ได้แก่


Proficient User

- C1 = Mastery

- C2 EOP = Efficient Operational Proficiency


Independent User

- B2 = Vantage

- B1 = Threshold


Basic User

- A2 = Waystage

- A1 = BreakthroughCEFR &  Cambridge English
หลักการการเทียบเกณฑ์คะแนน CEFR และ Cambridge English เช่น PET = B1

ระดับในการสอบ Cambridge English


Cambridge English แบ่งการสอบเป็น 8 ระดับด้วยกัน ได้แก่


1. Pre A1 - Young Learner English: Starters เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

- Listening สอบทักษะการฟัง (20 นาที) - 4 ส่วน/ 20 ข้อ - Reading and Writing สอบทักษะการอ่านและเขียน (20 นาที) 5 ส่วน/ 25 ข้อ - Speaking สอบทักษะการพูด (3 - 5 นาที) 4 ส่วน


2. A1 Young Learner English: Movers เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

- Listening สอบทักษะการฟัง (25 นาที) 5 ส่วน/ 25 ข้อ - Reading and Writing สอบทักษะการอ่านและเขียน (30 นาที) 6 ส่วน/ 35 ข้อ - Speaking สอบทักษะการพูด (5 - 7 นาที) 4 ส่วน


3. A2 Young Learner English: Flyers เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

- Listening สอบทักษะการฟัง (25 นาที) 5 ส่วน/ 25 ข้อ - Reading and Writing สอบทักษะการอ่านและเขียน (40 นาที) 7 ส่วน/ 44 ข้อ - Speaking สอบทักษะการพูด (7 - 9 นาที) 4 ส่วน


4. A2 Key for Schools: KET เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

- Reading and Writing สอบทักษะการอ่านและเขียน (1 ชั่วโมง 10 นาที) 9 ส่วน / 56 ข้อ คะแนน = 50%

- Listening สอบทักษะการฟัง (30 นาที) 5 ส่วน / 25 ข้อ คะแนน = 25%

- Speaking สอบทักษะการพูด (8 - 10 นาที) 2 ส่วน คะแนน = 25%


5. B1 Preliminary for Schools: PET เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

(เทียบเท่าความรู้ IELTS 4.0-5.0/9.0)

- Reading and Writing สอบทักษะการอ่านและเขียน (1 ชั่วโมง 30 นาที) สอบการอ่าน 5 ส่วน / 35 ข้อ สอบการเขียน 3 ส่วน / 7 ข้อ คะแนน = 50%

- Listening สอบทักษะการฟัง (36 นาที) 4 ส่วน / 25 ข้อ คะแนน = 25%

- Speaking สอบทักษะการพูด (10 - 12 นาที) 2 ส่วน คะแนน = 25%


6. B2 First Certificate: FCE เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

(เทียบเท่าความรู้ IELTS 5.0-6.5/9.0)

- Reading สอบทักษะการอ่าน (1 ชั่วโมง 15 นาที) 7 ส่วน / 52 ข้อ

- Writing สอบทักษะการเขียน (1 ชั่วโมง 20 นาที) 2 ส่วน

- Listening สอบทักษะการฟัง (40 นาที) 4 ส่วน / 30 ข้อ

- Speaking สอบทักษะการพูด (14 นาที) 4 ส่วน


7. C1 Advanced: CAE เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ภาษาเพื่ออาชีพ

(เทียบเท่าความรู้ IELTS 6.5-8.0/9.0)

- Reading สอบทักษะการอ่าน (1 ชั่วโมง 30 นาที) 8 ส่วน / 56 ข้อ

- Writing สอบทักษะการเขียน (1 ชั่วโมง 30 นาที) 2 ส่วน

- Listening สอบทักษะการฟัง (40 นาที) 4 ส่วน / 30 ข้อ

- Speaking สอบทักษะการพูด (14 นาที) 4 ส่วน


8. C2 Proficiency: CPE เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ภาษาเพื่ออาชีพ

(เทียบเท่าความรู้ IELTS 8.0-9.0/9.0)

- Reading สอบทักษะการอ่าน (1 ชั่วโมง 30 นาที) 7 ส่วน / 53 ข้อ

- Writing สอบทักษะการเขียน (1 ชั่วโมง 30 นาที) 2 ส่วน

- Listening สอบทักษะการฟัง (40 นาที) 4 ส่วน / 30 ข้อ

- Speaking สอบทักษะการพูด (16 นาที) 3 ส่วนตัวอย่างผลสอบ YLE English - ผู้สอบสามารถรู้ระดับจุดแข็งและจุดอ่อนทางภาษาของตัวเองในแต่ละทักษะ

ตัวอย่างผลสอบ FCE - ผู้สอบสามารถรู้ระดับจุดแข็งและจุดอ่อนทางภาษาของตัวเองในแต่ละทักษะ

ทำไมเด็กยุคใหม่ควรสอบ


เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 มีประกาศจากทางภาครัฐว่าสถาบันภาษาของมหาวิททยาลัย 12 แห่ง จะใช้มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่นำมาจาก Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ มาปรับเป็นมาตรฐานสำหรับคนไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าคนไทยที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจะมีความรู้ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร


มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ประกอบด้วย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)


อ้างอิงจาก www.prachachat.net/education/news-329602จริงไหมที่ Cambridge English ช่วยในการสอบ IELTS


ข้อสอบของ Cambridge English ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ คือการ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน เช่นเดียวกับข้อสอบ IELTS ทำให้นักเรียนที่คุ้นชินกับการทำข้อสอบ Cambridge English สามารถนำเทคนิคการสอบไปใช้ในการทำข้อสอบ IELTS ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ระดับควาามรู้ความสามารถของข้อสอบ Cambridge English ในแต่ละระดับยังเทียบเท่าความรู้ IELTS ได้อีกด้วย


- B1 Preliminary for Schools: PET เทียบเท่าความรู้ IELTS 4.0-5.0/9.0

- B2 First Certificate: FCE เทียบเท่าความรู้ IELTS 5.0-6.5/9.0

- C1 Advanced: CAE เทียบเท่าความรู้ IELTS 6.5-8.0/9.0

- C2 Proficiency: CPE เทียบเท่าความรู้ IELTS 8.0-9.0/9.0


เรียกได้ว่าการที่นักเรียนสอบ Cambridge English เปรียบเสมือนการขึ้นบันไดเพื่อไต่ระดับภาษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูงCambridge English สอบได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และสามารถนำผลสอบไปทำอะไรได้บ้าง


นักเรียนที่สนใจสามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป จนถึงวัยทำงาน ขึ้นอยู่กับอายุและความรู้ความสามารถทางด้านภาษาของแต่ละบุคคล


ในส่วนของผลการสอบนั้น นักเรียนสามารถเก็บสะสมเพื่อเป็นการสร้าง Portfolio ของตนเอง หรือสามารถนำไปประกอบการสมัครเข้าสถาบันชั้นนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและเงื่อนไขการรับนักเรียนของแต่ละสถาบันเตรียมตัวและสมัครสอบวันนี้ได้ที่ คีเอส


นักเรียนท่านใดสนใจลงสมัครสอบกับสถาบันคีเอส ซึ่งเป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge English สามารถลงทะเบียนได้ที่ Registration หรือหากนักเรียนต้องการทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองก่อนลงสอบ สามารถสำรองที่นั่งทำ Assessment Test ที่สถาบันคีเอสทุกสาขา


เวลาทำการ ทุกวัน 10.00-19.00 น.

สาขาเอกมัย Tel. 02-108-2922 Line: keaes

สาขารามคำแหง Tel. 02-729-5826 Line: keaesrComments


bottom of page