top of page

CU-ATS

APTITUDE TEST FOR SCIENCE
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
FB Size.png
1.png
bottom of page