top of page

KMIDS สาธิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง สานฝันสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์

Updated: Jun 12, 2021


บทสัมภาษณ์ ดช. อัครัช ภัทรอนุวงศ์ (เจแปน) นักเรียน Grade 8 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMIDS)

ในปัจจุบันโลกเทคโนโลยียุคใหม่พัฒนาสังคมโลกในแง่มุมต่างๆทำให้การก้าวทันยุค 4.0 นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นั่นเป็นที่มาของระบบการเรียนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อปลูกฝังอนาคตของชาติให้เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School - KMIDS) นับเป็นโรงเรียนนานาชาติระดับมัธยมที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปั้นนักวิทยาศาสตร์สู่โลกดิจิตอล


KMIDS เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (Grade 7-8) โดยมีการคัดเลือกผ่านมาตรฐานการสอบ TOEFL Junior และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10) ผ่านการสอบ TOEFL ITP ทั้งนี้ น้องๆยังคงต้องผ่านการสอบเขียนเรียงความและการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ [ข้อมูลเพิ่มเติม www.keaes.com/kmids]

วันนี้ทางสถาบัน คีเอส จึงขอนำประสบการณ์จาก น้องเจแปน อัครัช ภัทรอนุวงศ์ นักเรียนรุ่นแรกของ KMIDS ที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ เกรด 8 มาแชร์ให้น้องๆที่ต้องการมุ่งเน้นการสอบเข้าเรียน KMIDS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การเรียนระแบบ STEM อย่างเต็มรูปแบบ


แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ KMIDS 

"เริ่มแรกผมสนใจโรงเรียน KMIDS เพราะโรงเรียนนี้เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความฝันของผมคือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผมจึงมีความตั้งใจที่จะสอบเข้า KMIDS"


ในการสอบเข้า KMIDS น้อง Japan เตรียมตัวสอบอย่างไร

"ผมมีเวลาเตรียมตัว 3-4 สัปดาห์ก่อนสอบ ผมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษและได้ไปเรียนคอร์ส TOEFL Junior เพื่อเตรียมความพร้อม"


ประสบการณ์การสอบ TOEFL Junior/Essay/Interview

"การสอบ TOEFL Junior แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. Listening สอบทักษะการฟัง โดยระหว่างฟังเราสามารถตอบคำถามจำนวน 42 ข้อ ได้ทันที ข้อความในการสนทนาจะถูกเปิด 2 รอบ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฟังซ้ำ

2. Language Form & Meaning ข้อสอบส่วนนี้เน้นวัดระดับความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ จำนวน 42 ข้อ แต่ละคำถามจะมีคำศัพท์ที่หายไปเพื่อให้ผู้สอบเลือกข้อที่ถูกต้อง

3. Reading สอบทักษะการอ่าน ผู้สอบจะได้อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพื่อจับใจความและตอบคำถาม 42 ข้อ

ในการสอบ TOEFL Junior ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็น Multiple-Choice ทั้งหมดโดยไม่มีข้อเขียนรวมอยู่ หลังจากนั้นนักเรียนจะได้สอบการเขียน Essay โดยข้อสอบจะมีหัวข้อให้เลือกเขียน ขั้นตอนสุดท้ายคือการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้เข้าสอบควรนำ Portfolio ไปแสดงผลงานของตนเอง และในการตอบคำถามนั้นผู้สอบต้องตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและไม่ควรตอบคำถามสั้นเกินไป"

ก้าวแรกสู่รั้ว KMIDS กับการพบเพื่อนใหม่และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

"เพื่อนๆส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนนานาชาติและ EP จากหลากหลายโรงเรียน นอกจากได้พบเพื่อนใหม่ๆ KMIDS ยังสนับสนุนกิจกรรมอีกมากมาย เช่น งานวิทยาศาสตร์ งานคริสมาส และการแข่งหุ่นยนต์ การเรียนการสอนของ KMIDS เปิดโอกาสให้นักเรียนทำโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง"

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

"ในอนาคตผมวางแผนว่าจะเรียนสายวิชาวิทยาศาสตร์ และผมเชื่อว่า KMIDS ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงได้"


#ติวเข้าKMIDS #ติวKMIDS #ติวTOEFLJunior #ติวTOEFLITP #ศูนย์สอบTOEFLJuniorComentarios


bottom of page